News

Wigiliia 2011 w Schronisku św. Brata Alberta

Fundacja Radan wspiera organizację świąt dla mieszkańców Schroniska dla bezdomnych mężczyzn.
Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta pomaga osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym w duchu idei św. Brata Alberta. Koło Gliwickie powstało w 1988r.  W wyniku wieloletnich doświadczeń w zakresie pomagania osobom bezdomnym, opracowany został wieloetapowy system wychodzenia mężczyzn z bezdomności. Pierwszym etapem na tej drodze jest Noclegownia, do której może przyjść każdy bezdomny potrzebujący pomocy w postaci noclegu i jednego ciepłego posiłku. Jest ona miejscem pierwszego kontaktu z osobą będącą w krytycznej sytuacji życiowej. Uzyskać tam można pomoc doraźną. Przy Noclegowni znajduje się także punkt wydawania posiłków dla wszystkich zgłaszających się, w tym rodzin.
Schronisko umożliwia podopiecznemu całodobowy pobyt, podczas którego zapewnia trzy posiłki dziennie (czwarty posiłek tzw. ”drugie śniadanie” dla osób podejmujących ergoterapię), stały kontakt z pracownikiem socjalnym, opiekę medyczną, psychologiczną (w tym również terapeuta leczenia uzależnień), wsparcie duchowe, porady prawne, kontakt z doradcą zawodowym.
W Schronisku kładzie się nacisk na wykonywanie codziennych obowiązków w ramach ergoterapii.
Podstawowym warunkiem pobytu w tej placówce jest bezwzględne przestrzeganie trzeźwości, gdyż jak wynika z badań 93% naszych beneficjentów to osoby długoletnio uzależnione od substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu. Podopieczny podczas pobytu w Schronisku może liczyć na pomoc i wsparcie opiekuna jako osoby towarzyszącej w procesie wychodzenia z bezdomności.
Następnym etapem wychodzenia z bezdomności jest aktywne korzystanie z oferty Klubu Integracji Społecznej. Klub ten realizuje zadania z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem.
Kolejnym etapem w naszej strukturze są mieszkania chronione. Jest to pierwszy etap w przystosowywaniu podopiecznych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Do mieszkań kierowane są osoby, które uprzednio mieszkały w powyższych placówkach, pomyślnie realizując indywidualny program wychodzenia z bezdomności i rokują duże szanse na pełne usamodzielnienie.
Nasza działalność związana jest z przekonaniem, że w naszej cywilizacji ubodzy zawsze będą a objęcie tych osób wsparciem jest wskaźnikiem na ile ta cywilizacja ma prawo mówić o godności człowieka i wartości życia.

Wróć